Aviso legal

 

En cumprimento co establecido pola lexislación española, na Lei de Servizos da Sociedade da Información (LSSI), publicada no Boletín Oficial do Estado (B.O.E.) do 12 de xullo de 2002 e da vixente Lei Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos española (LOPD), expóñense os datos de identificación da empresa así como o uso ó que está destinado este sitio Web.

Denominación Casal Dezaoito, S.L.
C.I.F. B70122403
Domicilio Rua do Casal nº18
15680 Ordes (A Coruña)
Teléfono (+34) 981 680 410
Correo electrónico de contacto info(arroba)casaldezaoito(punto)com

Datos de Inscrición no Rexistro Mercantil

Casal Dezaoito S.L. é unha sociedade de Responsabilidade Limitada constituída en Ordes (A Coruña), o 17 de xullo de 2007, en Escritura Pública número 728 ante a notaria Dª María José Latas Espiño, inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña no tomo 3231, libro Arquivo, folio 32, sección Xeral, folla número C-41874, inscrición 1ª.

Información Legal

Benvido a páxina Web de Casal Dezaoito, S.L. (Casal Dezaoito). Esta páxina Web ten por obxecto facilitarlle ó público en xeral a información relativa ós produtos e servizos de Casal Dezaoito. Rogámoslle que lea atentamente a seguinte información antes de usar esta páxina Web. A utilización desta publicación dixital e o seu contido está suxeito a ditas condicións de uso. Se non acepta os seguintes termos e condicións, rogámoslle que se absteña de utilizar a nosa páxina Web e o seu contido. Estas condicións xerais réxense pola lei española. Para calquera controversia que puidera derivarse da aplicación e interpretación das mesmas, Casal Dezaoito e o Usuario, coa renuncia expresa a calquera outro foro, sométense ó dos Xulgados e Tribunais da cidade de Madrid (España).

1. PROPIEDADE INTELECTUAL

Casal Dezaoito é titular de todos os dereitos sobre o software da páxina Web así como dos dereitos de propiedade industrial e intelectual referidos ós contidos que nela se inclúan, a excepción dos dereitos sobre produtos e servizos que non son propiedade desta Compañía, cuxas marcas rexistráronse a favor dos seus respectivos titulares, e como tal recoñéceas Casal Dezaoito.

Esta páxina Web pode conter referencias a marcas comerciais ou marcas rexistradas de Casal Dezaoito. Prohíbese o seu uso sen o consentimento previo e expreso de Casal Dezaoito. Todas as demais referencias a outras marcas comerciais ou rexistradas pertencen ós seus respectivos propietarios.

Calquera persoa está autorizada para ver, copiar, imprimir e distribuír calquera documento publicado por Casal Dezaoito nesta páxina Web tendo en conta que: (i) dito documento utilizarase exclusivamente con fins informativos; (ii) dito documento non se poderá utilizar con fins comerciais; (iii) dito documento deberá engadir sempre a referencia de que é propiedade de Casal Dezaoito.

Os materiais nesta páxina Web están protexidos por dereitos de autor e calquera uso non autorizado de calquera material desta páxina Web pode violar a normativa sobre dereitos de autor, marcas e outras regulacións. A autorización concedida para utilizar esta páxina Web entenderase automaticamente rematada no caso de infrinxir calquera de estas Condicións, estando obrigado a destruír inmediatamente calquera material obtido ou impreso da páxina Web.

Casal Dezaoito non concede ningunha licenza ou autorización de uso de ningunha clase sobre os seus dereitos de propiedade industrial e intelectual, segredos empresariais ou sobre calquera outra propiedade ou dereito relacionado coa páxina Web e os seus contidos.

2. ADVERTENCIA LEGAL

A información desta páxina web proporciónase sen ningunha garantía, nin explícita nin implícita, e poderase trocar ou actualizar sen previo aviso.

Toda a información que reciba Casal Dezaoito a través deste sitio web non se considerará confidencial a non ser que este contemplada no apartado de confidencialidade de datos. Calquera outra información que sexa enviada a Casal Dezaoito a través destas páxinas web poderase utilizar, reproducir, transformar, transmitir ou difundir por Casal Dezaoito a súa vontade.

Casal Dezaoito non asume ningunha responsabilidade derivada dos contidos que terceiras partes inclúan nos hipervínculos ós que se fai referencia nesta páxina.

O establecemento do hipervínculo non implica en ningún caso a existencia de relacións entre Casal Dezaoito e o propietario da páxina web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte de Casal Dezaoito dos seus contidos ou servizos alí ofrecidos postos a disposición do público.

Queda expresamente prohibido calquera alteración, troco, modificación ou adaptación desta páxina web ou de calquera información que a mesma conteña.

Casal Dezaoito non se fai responsable de ningún mal ou perxuicio no software ou hardware do usuario que se derive do acceso a súa páxina web ou do uso de información ou aplicacións nela contidas. Asemade non se responsabiliza nin garante a dispoñibilidade e continuidade no acceso a esta páxina web ou que o mesmo este libre de erros.

O usuario responderá dos danos e perxuicios de toda natureza que Casal Dezaoito poda sufrir como consecuencia do incumprimento de calquera das obrigas as que queda sometido polas presentes condicións. O usuario é sabedor e acepta voluntariamente que o uso de calquera contido desta páxina web ocorre, en todo caso, baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

3. CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS

Casal Dezaoito comprométese a respetar a confidencialidade dos datos de carácter persoal aportados polos visitantes á páxina web na aplicación do disposto na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

A información enviada a Casal Dezaoito a través desta páxina web a efectos de selección de persoal manterase na máis estrita confidencialidade e tratarase conforme a lexislación europea ou nacional, segundo corresponda, relativa á privacidade da información. O envío pola súa parte de dita información implica a autorización para que Casal Dezaoito a use para o seu propósito, e para transferila a calquera filial ou empresa asociada a Casal Dezaoito, onde se tratará segundo os mesmos principios.

Se desexa actualizar a súa información persoal, póñase en contacto co noso Departamento de Recursos Humanos. Casal Dezaoito poderá, en determinados casos, conservala información a efectos estatísticos ou históricos.

Este sitio usa as ferramentas de medición de audiencia, que permiten analizar o comportamento e perfil dos visitantes anónimos, co obxectivo de mellorar o funcionamento do sitio, esta medición usa cookies de terceira parte, pode acceder á política de privacidade desta empresa e ó mecanismo de opt-out nesta legal(arroba)casaldezaoito(punto)es

4. CONTACTO LEGAL

Para calquera suxerencia ou pregunta acerca deste aviso legal contacte connosco.

legal(arroba)casaldezaoito(punto)com

Grazas.